REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„Saptamanile reducerilor la sanatate”

Campanie adresată consumatorilor

Perioada campaniei: 10.04.2020 – 24.04.2020

 

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1    Organizatorul campaniei „Saptamana reducerilor la sanatate”

Este SC Darmaplant SRL, cu sediul social în Sibiu, Str Rahova nr 53, înregistrată la Registrul Comerţului  sub nr. J32/775/2013 , CUI: RO 32177788, reprezentat de D-l Marcu Ovidiu si D-l Silviu Vartopeanu, în calitate de Administratori.

1.2    Decizia de derulare a Campaniei promoționale conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulamentul”) este finală și obligatorie pentru participanți.

1.3    Prezentul Regulament sau eventualele acte adiționale la acesta vor fi disponibile, în vederea consultării de către participanți la adresa www.darmaplant.ro

1.4    Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră.

1.5    Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

1.6    Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice la adresa www.darmaplant.ro

1.7    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care aceste materiale publicitare le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

Art. 2. CONDIŢII DE PARTICIPARE

2.1    Campania se adresează tuturor persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, cu domiciliul stabil/reședința în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanții”).

2.2    La această Campanie nu au dreptul să participe angajații SC Darmaplant SRL precum și rudele de gradul I și afinii acestora.

2.3    Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Campanie.

2.4    Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la această Campanie şi descalificarea automată a persoanelor care încearcă să fraudeze.

 

Art. 3. LOCUL ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1.   Campania va începe în data de 10 aprilie 2020 și se va încheia în data de 24 aprilie 2020.

3.2    Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător la adresa www.darmaplant.ro , în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

4.1    Pentru a participa la campanie, participanții trebuie să acceseze site-ul www.darmaplant.ro în perioada 10 aprilie– 24 aprilie 2020  si sa achizitioneze orice produs..

4.2    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a investiga şi a interpreta înscrierile în Campanie: orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea şi eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunţe această decizie.

 

Art. 5. BENEFICIILE CAMPANIEI

  • Beneficiul oferit in cadrul prezentei Campanii conta in reducerea suplimentara de 10% atat la pretul pentru achizitia unui singur produs cat si pentru achizitia a doua sau mai multe produse.

 

Art. 6. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

8.1  Tuturor participanților la această campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile legale aplicabile protecṭiei datelor personale la momentul prelucrării acestora.

8.2    Scopul pentru care este organizată această campanie  pentru care organizatorul  prelucrează datele personale ale participanṭilor în cadrul acesteia este de a promova si vinde produsele de pe site-ul www.darmaplant.ro

 

Art. 7RESPONSABILITATE

9.1    Organizatorul  nu îşi asumă răspunderea pentru datele nelivrate din cauza defecţiunilor sau supraîncărcării reţelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a funcţionarii deficitare ori nefuncţionării aplicaţiilor utilizate de participanţi (soft şi/sau hardware):

  • Situaţiile în care anumiţi participanţi sunt în incapacitate de a accesa parţial sau integral pagina web dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urmă acţiunilor utilizatorilor, a funcţionării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea aplicaţiei. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/ sau a echipamentelor de calcul şi/ sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstanţe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potenţial asupra echipamentelor de calcul, aplicaţiilor şi/ sau datelor stocate ale participanţilor sau ale unor terţi, în urmă accesării aplicaţiei.participantul nu şi-a verificat adresa de e-mail şi pentru orice alte situaţii independente de Organizator.

 

Art. 8. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

12.1 Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră dar nu înainte de a anunţa publicul la adresa www.darmaplant.ro . Forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

 

Organizator

SC DARMAPLANT SRL

Marcu Ovidiu

Silviu Vartopeanu

Administratori

Call Now Button